Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hollum op donderdag 5 maart 2020 om 20.30 uur in “de Welvaart” te Hollum.

  1. Opening.
  2. Notulen.
  3. Mededelingen en ingekomen stukken.
  4. Financieel verslag.
  5. Vaststelling contributie.
  6. Bestuursverkiezing: Aftredend: Anja de Boer(herkiesbaar). Eventuele tegen- kandidaten kunnen zich melden voor de vergadering bij voorzitter Piet IJnsen.
  7. Pauze.
  8. Rondvraag.
  9. Werkgroep Funerair Erfgoed Ameland met uitleg over de visie Gemeentelijke Begraafplaatsen Ameland.
  10. Sluiting.