Privacystatement
Begrafenisvereniging De Laatste Eer, gevestigd te Hollum-Ameland, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
A. de Boer, functionaris gegevensbescherming van begrafenisvereniging De Laatste Eer, is te bereiken
via e-mailadres t.j.ijnsen@knid.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Begrafenisvereniging De Laatste Eer, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
t.j.ijnsen@knid.nl dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Begrafenisvereniging De Laatse Eer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw contributiebetaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Voor de afhandeling van de uitbetaling bij overlijden

Geautomatiseerde besluitvorming
Begrafenisvereniging De Laatste Eer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Begrafenisvereniging De Laatste Eer gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen:
• MS Office (Word, Excel, voor correspondentie met de leden, facturering
• PC-ledenadministratie
• E-mailprogramma Outlook

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Begrafenisvereniging De Laatste Eer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap,
mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Begrafenisvereniging De Laatste Eer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Begrafenisvereniging De Laatste Eer en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar t.j.ijnsen@knid.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Begrafenisvereniging De Laatste Eer wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Begrafenisvereniging De Laatste Eer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via
t.j.ijnsen@knid.nl